Warunki korzystania

Proszę dokładnie przeczytać niniejszy regulamin przed korzystaniem ze strony internetowej.

 

WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsze warunki („Warunki”) stanowią zasady, na jakich ta witryna internetowa („Witryna”) jest udostępniana użytkownikowi („Ty”/”Twój”). Wchodząc na tę Witrynę wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, prosimy o niekorzystanie z Witryny.

 

  1. Informacje o nas

1.1 www.scholl.pl to witryna internetowa obsługiwana przez firmę Scholl’s Wellness Company Limited („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 13213086, pod adresem: 2 Arlington Sure, Downshire Way, Bracknell, Berkshire, Wielka Brytania, RG12 1WA.

  1. Pytania, skargi, komentarze

1.2 Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skargi lub komentarze dotyczące tej Witryny, możesz skontaktować się z nami w dziale komunikacji korporacyjnej podanym na stronie.

 

  1. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

3.1 Korzystanie z Witryny i jej zawartości nie przyznaje Ci żadnych praw w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw pokrewnych, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, praw do wzorów, nazw handlowych, praw do baz danych i praw pokrewnych, a także jako prawa do know-how („Prawa własności intelektualnej”), związane z Witryną. Cały tekst, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, grafika, ilustracje, fotografie, znaki towarowe, logo, kod komputerowy i inne powiązane materiały (łącznie „Treść”), w tym między innymi projekt, układ, struktura, wybór, koordynacja, „wygląd i działanie” Treści zawartych w Witrynie stanowią naszą własność i są przez nas kontrolowane lub licencjonowane nam przez naszych zewnętrznych licencjodawców. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

3.2 Żadne z postanowień Warunków nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej od nas na Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

3.3 Nie wolno kopiować, reprodukować, ponownie publikować, pobierać, publikować, nadawać, nagrywać, przesyłać, wykorzystywać komercyjnie, edytować, przekazywać do wiadomości publicznej ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób Treści, usług, stron internetowych lub materiałów znajdujących się w Witrynie lub kodów komputerowych elementów składających się na Witrynę w celach innych niż własny użytek osobisty. Nie możesz także używać żadnego automatycznego lub ręcznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii, ani żadnego podobnego procesu w jakiejkolwiek części Witryny lub Treści. Z zastrzeżeniem powyższego, możesz pobrać nieistotne fragmenty tej Treści na swój dysk twardy w celu przeglądania, pod warunkiem, że nie zostanie utworzona więcej niż jedna kopia jakichkolwiek informacji.

3.4 Wszelkie zastosowania inne niż dozwolone na mocy niniejszego punktu 3 mogą być podejmowane wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą.

3.5 Nie zamierzamy używać żadnych nazw, logo ani znaków towarowych na żadnym terytorium, do którego nie jesteśmy do tego uprawnieni i nie będziemy dostarczać ani oferować dostarczania produktów i/lub usług noszących takie nazwy, logo lub znaki na żadnym takim terytorium.

4. Linki z naszych Witryn

4.1 Od czasu do czasu możemy udostępniać łącza do innych stron internetowych (poprzez reklamy lub w inny sposób). Łącza te mają na celu wyłącznie Twoją wygodę korzystania z tych witryn. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Dołączenie przez nas linków nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów zawartych na takich stronach internetowych ani żadnego powiązania z ich operatorami. Przyjmujesz do wiadomości, że nie będziemy stroną żadnej transakcji ani umowy z osobą trzecią, którą możesz zawrzeć i nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku korzystania z tych stron internetowych. Zgadzasz się, że nie będziesz nas angażować w żaden spór między Tobą a stroną trzecią.

 

5. Korzystanie z Witryny

5.1. Zgadzasz się, że korzystając z naszej Witryny nie będziesz:

5.1.1 korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który może prowadzić do zachęcania, pozyskiwania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze przestępczym, oszukańczym, niezgodnym z prawem lub zabronionym na mocy niniejszych Warunków;

5.1.2 korzystać z Witryny w celach innych niż użytek osobisty;

5.1.3 reklamować lub promować osoby trzecie lub własne produkty, usługi, w tym dystrybucję wiadomości e-mail typu „spam”;

5.1.4 przesyłać pliki zawierające wirusy, trojany lub angażować się w jakąkolwiek inną działalność szkodliwą dla Witryny;

5.1.5 linkować do Witryny z witryny strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

5.1.6 uzyskiwać lub podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakichkolwiek kont użytkowników powiązanych z Witryną, penetracji lub próby penetracji zabezpieczeń Witryny;

5.1.7 zakłócać innym osobom dostęp do Witryny lub korzystania z niej;

5.2 Każdy dostęp i korzystanie z Witryny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

5.3 Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków i wszelkich innych warunków mających zastosowanie, wymienionych w niniejszych Warunkach.

5.4 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia Twojego dostępu do tej Witryny (lub dowolnej jej części) w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego uznania, jeśli uznamy, że naruszyłeś którekolwiek z ograniczeń zawartych w niniejszych Warunkach.

6. Treści przesyłane prze Użytkownika

6.1 Treści przesłane przez Ciebie:

6.1.1 Przesyłając nam informacje, teksty, zdjęcia, grafiki lub inne treści za pośrednictwem Witryny, przyznajesz nam prawo do korzystania z takich materiałów według własnego uznania, w tym między innymi do edytowania, kopiowania, reprodukowania, ujawniania, publikowania i usunięcia takich materiały z Witryny.

6.1.2 Gwarantujesz w odniesieniu do każdego takiego kontentu:

(a) że jest zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i niniejszymi Warunkami;

(b) są prawdziwe, dokładne i aktualne pod każdym względem i w każdym czasie (pamiętaj, że możesz w każdej chwili poprosić o aktualizację lub poprawienie swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych);

(c) że uzyskano wszystkie niezbędne licencje i/lub zezwolenia oraz że masz prawo wnieść taki kontent.

(d) że, o ile nie określono inaczej, nie są poufne. Będziesz odpowiadać wobec nas i zrekompensujesz nam wszelkie naruszenia tej licencji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, jakie poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie licencji.

7. Twoje obowiązki prawne

7.1 Potwierdzasz, że:

7.1.1 jesteś osobą pełnoletnią obowiązującą w Twoim kraju lub posiadasz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;

7.1.2 będziesz przestrzegać ograniczeń w korzystaniu z Witryny określonych w niniejszych Warunkach;

7.2 zgadzasz się zrekompensować nam wszelkie roszczenia lub odszkodowania (w tym wszelkie opłaty prawne w związku z takimi roszczeniami lub odszkodowaniami) wniesione przez osobę trzecią w związku z jakąkolwiek sprawą związaną lub wynikającą z korzystania przez Ciebie z Witryny, w tym wszelkich naruszeń lub podejrzeń naruszenie niniejszych Warunków lub naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

8. Poleganie na opublikowanych informacjach

8.1 Treści na naszej Stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to porada, na której należy polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści znajdujących się na naszej Stronie internetowej należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady.

8.2 Chociaż naszym celem jest zapewnienie, że Witryna internetowa i jej zawartość są prawidłowe w momencie przesłania takich treści do Witryny, mogą one ulec zmianie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień lub gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych), że informacje zawarte w Witrynie lub jej zawartość są dokładne, kompletne i aktualne.

8.3 Wszystkie treści i usługi w Witrynie są dostarczane w stanie „takim, jakim są” i „w miarę dostępności” oraz, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, bez jakichkolwiek oświadczeń, rękojmi lub gwarancji.

8.4 Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji zawartych w Serwisie.

Prześlij opinię

 

9. Możliwość zawieszenia lub wycofania Witryny

9.1 Chociaż naszym celem jest zapewnienie, że Witryna, jej zawartość, wszelkie funkcje oferowane za jej pośrednictwem oraz wszelkie informacje w niej zawarte, są wolne od błędów i wirusów, ze względu na naturę Internetu nie możemy tego zagwarantować.

9.2 Nie gwarantujemy, że Witryna internetowa lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna lub będzie nieprzerwana i w pełni sprawna. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub dowolnej części naszej Witryny internetowej ze względów biznesowych i operacyjnych.

9.3 Dostęp do Witryny może zostać tymczasowo zawieszony bez powiadomienia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych.

9.4 Serwis skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Polski. Dostęp do Witryny lub korzystanie z niej (w tym jej treści, wszelkich funkcji i korzyści oferowanych za jej pośrednictwem lub wszelkich informacji w niej zawartych) może być zabronione przez prawo w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji kraju, z którego uzyskuje dostęp do Witryny lub z której korzysta. Nie gwarantujemy, że Witryna (w tym jego zawartość, wszelkie funkcje i korzyści za jego pośrednictwem oferowane lub jakiekolwiek informacje w nim zawarte) jest odpowiedni lub dostępny do użytku w lokalizacjach poza granicami Polski.

10. Nasza Odpowiedzialność jeśli jesteś Konsumentem

10.1 Należy pamiętać, że naszą Witrynę udostępniamy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

10.2 Jeśli dostarczone przez nas wadliwe treści cyfrowe spowodują uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do Ciebie, a jest to spowodowane brakiem należytej staranności i umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy Ci odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, stosując się do naszych porad dotyczących bezpłatnej aktualizacji, ani za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego postępowania zgodnie z instrukcjami instalacji lub posiadania minimalnego systemu zalecane przez nas wymagania.

10.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznością pozostającą poza naszą uzasadnioną kontrolą.

10.4 Niezależnie od stanowiących inaczej, nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem (na przykład odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd). Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza Twoich praw ustawowych.

 

11. Nasza Odpowiedzialność jeśli prowadzisz firmę

11.1 Z zastrzeżeniem punktu 11.4 i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelką odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność naszych członków zarządu, dyrektorów, menedżerów, członków, akcjonariuszy, pracowników, agentów lub doradców), niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, deliktu, naruszenia obowiązku ustawowego lub wynikająca w inny sposób, związana z dostępem do Witryny lub korzystaniem z niej, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, w tym między innymi:

11.1.1 straty wynikające z nieścisłości w jakichkolwiek informacjach lub materiałach znajdujących się w Witrynie lub z nią związanych;

11.1.2 straty nie spowodowane jakimkolwiek naruszeniem z naszej strony;

11.1.3 straty wynikające z korzystania z Witryny lub polegania na niej;

11.1.4 straty wynikające z niedostępności Witryny z jakiejkolwiek przyczyny;

11.1.5 straty wynikające z jakichkolwiek oświadczeń lub oświadczeń złożonych w Witrynie;

11.1.6 straty powstałe na skutek usterek technicznych Witryny lub materiałów szkodliwych technologicznie;

11.1.7 wszelkie straty biznesowe (w tym utrata zysków, działalności, przychodów, umów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości firmy, reputacji, zmarnowanych wydatków, przerwy w działalności lub utraty możliwości biznesowych);

11.1.8 wszelkie straty lub straty pośrednie lub wtórne, których nie można było przewidzieć zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, w momencie rozpoczęcia dostępu i korzystania z Witryny;

11.2 W zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy obowiązującego prawa, wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych na niej treści.

11.3 Zabezpieczysz i zrekompensujesz nam oraz naszym urzędnikom, dyrektorom, menedżerom, członkom, pracownikom, agentom i doradcom wszelkie straty, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) związane lub wynikające z:

11.3.1 korzystanie przez Ciebie z Witryny (i związane z tym korzystanie z produktów i usług);

11.3.2 naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków;

11.3.3 naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw jakiejkolwiek osoby trzeciej; i/lub wykorzystanie przez nas Twoich informacji.

11.4 Niezależnie od stanowiących inaczej, nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem (na przykład odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd).

12. W jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe

12.1 Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz, wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

13. Zmiany niniejszego Regulaminu

13.1 Stale szukamy sposobów na ulepszenie naszej Witryny. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany zaczną obowiązywać po ich opublikowaniu w Witrynie. Upewnij się, że regularnie przeglądasz niniejsze Warunki, ponieważ zostanie to uznane za akceptację takich zmian, jeśli będziesz nadal korzystać z Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach.

14. Inne Warunki, które mogą Cię dotyczyć

14.1 Niniejsze Warunki odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej Strony internetowej:

14.1.1 Nasza Polityka prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci prawa.

14.1.2 Nasza Polityka plików cookies, która zawiera informacje na temat plików cookies w naszej Witrynie.

14.2 Dodatkowe warunki będą miały zastosowanie do określonych części lub funkcji Witryny, a wszystkie te warunki stanowią część niniejszych Warunków przez odniesienie. W momencie interakcji z nami i/lub naszymi markami w związku z odpowiednimi usługami przekierujemy Cię do dodatkowych warunków. Prosimy o uważne zapoznanie się z obowiązującymi warunkami. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami, a warunkami mającymi zastosowanie do usługi oferowanej za pośrednictwem Witryny, warunki mające zastosowanie do tej usługi będą miały pierwszeństwo w zakresie takiego konfliktu.

14.3 Każda z tych zasad oraz wszelkie inne dodatkowe warunki mogą być od czasu do czasu zmieniane i wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu takich zmian w Witrynie lub w inny sposób, zgodnie z ich warunkami (w stosownych przypadkach).

 

15. Ogólne

15.1 Jeśli jesteś firmą, niniejsze Warunki zawierają całą umowę między Tobą a nami dotyczącą korzystania z Witryny. Żadne oświadczenia (ustne lub pisemne), które nie są zawarte w niniejszych Warunkach (od czasu do czasu aktualizowanych) nie będą wiążące ani dla Ciebie, ani dla nas.

15.2 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub organ regulacyjny za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać, a takie postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem, które, będąc ważnym pod każdym względem, będą miały skutek możliwie najbardziej zbliżony do skutku zastąpionego postanowienia.

15.3 Niniejsze Warunki nie mają na celu przyznania praw nikomu poza Tobą i nami. Żaden z niniejszych Warunków nie będzie egzekwowalny przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym (jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii) w przypadku egzekwowania na mocy Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r.

15.4 Jeśli nie nalegamy natychmiast, abyś zrobił wszystko, do czego jesteś zobowiązany na mocy niniejszych Warunków, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko Tobie w związku z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków, nie będzie to oznaczać, że nie musisz tego robić i nie przeszkodzi nam to w podjęciu wobec Ciebie kroków w późniejszym terminie.

16. Prawo właściwe i jurysdykcja

16.1 W przypadku jakiegokolwiek sporu między Tobą a nami wynikającego z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, zastosowanie będzie miało prawo polskie.

Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane ze skutkiem od 3 maja 2023 r.

Scroll to Top